Ochrona Danych Osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asprod S.A., z siedzibą: 72-123 Kliniska Wielkie, ul. Piastowska 46, adres poczty elektronicznej ado@asprod.com.pl,
[dalej: Administrator]

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie  wyrażonej zgody –  art. 6. pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] w celu realizacji usługi Newslettera/nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy

 

Prawnie uzasadniony Interes

Prawnie uzasadnionym Interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: marketing
i informowanie o oferowanych usługach lub produktach  występujący po stronie Administratora.

 

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, w szczególności umów dot. obsługi informatycznej.

 

Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi  oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody oraz po upływie czasu przechowywania kopii bezpieczeństwa (30dni). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 

Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
  2. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
  5. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
  6. jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi, a nie podanie tych danych będzie skutkowało odmową świadczenia usługi ( np. newslettera, brakiem możliwości nawiązania kontaktu).

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.